VN-INDEX
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       VN30
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       HNX-INDEX
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       UPCOM
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       KLGD: 0 CP - GTGD: 0 Tỷ
       MÃ CK SÀN TÊN DOANH NGHIỆP NGÀNH TỔNG KL KHỚP KL/KLTB 10 PHIÊN (%) TỔNG GT KHỚP TC TRẦN SÀN MUA KHỚP LỆNH BÁN TỔNG KL GIÁ ĐTNN P/B P/E BETA EPS ROE
       GIÁ 3 KL 3 GIÁ 2 KL 2 GIÁ 1 KL 1 GIÁ KL +/- GIÁ 1 KL 1 GIÁ 2 KL 2 GIÁ 3 KL 3 CAO THẤP MUA BÁN MUA BÁN
       TỔNG KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH THỎA THUẬN: CP
       TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH THỎA THUẬN: VND
       CHÀO MUA
       Mã CK Giá Khối Lượng Giá Trị Thời Gian
       KHỚP LỆNH
       Mã CK Giá Khối Lượng Giá Trị Thời Gian
       CHÀO BÁN
       Mã CK Giá Khối Lượng Giá Trị Thời Gian
       Loading...